23 jul. 2017

How much of a problem is bullying at school?


How much of a problem is bullying at school?                                          

For the first time, the 2015 round of PISA collected data on students’ exposure to bullying. These data show that bullying is widespread. On average across OECD countries, around 11% of students reported that they are frequently (at least a few times per month) made fun of, 8% reported that they are frequently the object of nasty rumours in school, and 7% reported that they are frequently left out of things.

Being bullied can negatively affect academic achievement because it influences students’ capacity to focus on academic tasks. Schools where the incidence of bullying is high by international standards (more than 10% of students are frequently bullied) score 47 points lower in science, on average, than schools where bullying is less frequent (schools where less than 5% of students are frequently bullied). These relationships suggest that bullying can both stem from and may exacerbate students’ disengagement with school and underperformance.
 


29 jun. 2017

Who bears the cost of early childhood education and how does it affect enrolment?


Who bears the cost of early childhood education and how does it affect enrolment? The bottom line: Early childhood education is becoming a more important element of the national educational systems of OECD countries. Countries have developed a variety of different institutional setups and financing systems to promote participation in early childhood education. Local governments are key to financing this level of education, while the private sector also plays a major role in some countries, in particular by paying for ancillary services. Participation in early childhood education is broadly related to the amount of resources made available by the government and the private sector, and to the way those funds are allocated. Early childhood education can no longer be seen as a luxury; it is neither just a welcome add-on to those education systems that can afford it nor dispensable to those that can’t. The evidence of its benefits for both individuals and society as a whole is just too overwhelming to justify the kinds of timid funding policies that are revealed in the data.

20 jun. 2017

Do students spend enough time learning?


Do students spend enough time learning? 


In some countries and economies, such as Beijing-Shanghai-Jiangsu-Guangdong (China), Qatar,Thailand, Tunisia and the United Arab Emirates, students spend at least 54 hours per week learning at and outside of school combined, whereas in others, like Finland, Germany, Sweden, Switzerland and Uruguay, students spend less than 40 hours studying.

Students in Australia, Estonia, Finland, Germany, Japan, the Netherlands, New Zealand, Sweden and Switzerland show the best balance between total learning time and academic performance.

In school systems where students spend more time in regular science lessons, average science scores are higher; but when students spend more time studying science after school, average science scores are lower.

Resultado de imagen de Do students spend enough time learning?

Studying more hours does not necessarily lead to better learning outcomes


The bottom line It is difficult to tell how much time students should spend learning, but it seems clear that many students are spending too much time studying after school – at least more than it seems reasonable if they want to lead a balanced life. Studying and learning after school might not only be inequitable, depending on the quality and availability of after-school learning opportunities, it might also be a lessefficient way of meeting challenging academic standards than learning in regular school lessons. To help students avoid spending a disproportionate amount of time doing homework, receiving additional instruction and studying after school, policy makers, schools, teachers, parents and students should redouble their efforts to make students’ learning time at school more productive. 

Modelos educativos a imitar


SingapurFinlandia : dos modelos a imitar.


15 jun. 2017

Ikaskideen arteko tratu txarrak 2016 -Euskadi


Ikaskideen arteko tratu txarrak 2016 -Euskadi

Tratu txarren indize orokorra 

Tratu txarretako jokaeretako bat gutxienez "sarritan" edo "beti" sufritu duten ikasleen ehunekoa adierazten du, tratu txar mota edozein delarik ere.

2016ko ebaluazioan, TTIOa Lehen Hezkuntzan % 22,7 da eta DBHn, berriz, % 19,2. TTIOren ehunekoa 3,5 puntu gorago dago Lehen Hezkuntzan DBHn baino. Desberdintasun horietarako azalpena da ikasleen heldutasun maila eta haien garapen moralaren inplikazioa.

DBHn, geruzen araberako ehunekoetan apalena % 16,4 da, A Itunpekorako eta, beste muturrean, altuena % 22,4 da, A Publikorako. Sare publikoan, D ereduak dauka bullying ehuneko apalena (% 17,6).

Ciberbullyingeko indize orokorrari dagokionez, 2016ko datuak, neurri txikiagoan edo handiagoan, altuagoak dira maila guztietan, hala Lehen Hezkuntzan, nola DBHn.

Lehen Hezkuntzan, tratu txarra jolastokian egiten da batez ere (% 37,3), eta biktima dagoen klase bereko (% 52,3) mutil batzuek (% 38,4) egiten dute.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, tratu txar egoeren % 33,5 klasean gertatzen dira. Lehen Hezkuntzan ere gertatzen den bezala, biktimaren ikasgela berekoak (% 62,2) diren mutilek egiten dituzte (% 39,2).

Datu horietatik guztiengatik ondoriozta daiteke ezin bestekoa dela genero, sexualitate, sexu orientazio eta abarrei buruzko guztia ikasgelan lantzea, batez ere adin horietan, pertsonen hormonen eta sexu garapenaren hasiera baita.

Ikaskideen aldetik tratu txarrak pairatzen dituztela dioten ikasleen profila Lehen Hezkuntzan eta DBHn mutil bat da, etorkina, adinez dagokion baino gutxienez ikasmaila bat beherago dagoena, gurasoetako baten ikasketa maila gorena bukatu gabeko edo bukatutako oinarrizko ikasketak dituela.

Bullyinga ez da berdin gertatzen ikastetxe guztietan. Ikastetxe batzuek tratu txar indize oso altuak dituzte ikasleen artean; beste batzuek, aldiz, oso apalak, baina ia ikastetxe guztietan esku hartu behar da horiek albait gehien gutxitzeko.

Lehen Hezkuntzako ikastetxeen % 34,6 eta DBHko ikastetxeen % 19,6 2013 eta 2015eko bullying indizeetatik behera daude; aldiz, Lehen Hezkuntzako ikastetxeen % 24,9 eta DBHko ikastetxeen % 14,2 indize horretatik gora kokatzen dira bi urteetan. Datu horiek ikastetxeetan hartu eta egiten ari diren neurri eta programen berrikuspen sakon bat eskatzen dute eta, oso bereziki, 2013an zein 2015ean batez bestekotik gora geratu diren ikastetxeetan.

LABURPENA
2016ko tratu txarren indize orokorra Lehen Hezkuntzako 4, 5 eta 6. mailetako tratu txarren 18 jokabidetan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1, 2, 3 eta 4. mailetako tratu txarren 19 jokabidetan oinarrituz ondu da, eta kontuan hartu dira ikasturtea hasi zenetik “sarritan” edo “beti” errepikatuta gertatzen diren horrelako jokaerak.
2016ko ebaluazioan, tratu txarren indize orokorra Lehen Hezkuntzan % 22,7 da eta DBHn, berriz, % 19,2. Bilakaeraren joera gorakorra dago.
Mutilek tratu txar gehiago jasaten dute neskek baino, eta hori aztertutako ikasturte eta urte guztietan gertatzen da.
Biktimetan ehuneko handiena duen tratu txar mota ahozko tratu txarra da (% 16,2 Lehen Hezkuntzan, eta % 13,4 DBHn), bigarren tratu txar moten ehunekoak bikoizten baititu: gizarte bazterketa Lehen Hezkuntzan (% 8,3) eta jabetzei egindako erasoa DBHn (% 5,7).
Lehen Hezkuntzan, tratu txarra jolastokian egiten da batez ere (% 37,3), eta biktima dagoen klase bereko (% 52,3) mutil batzuek (% 38,4) egiten dute. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, tratu txar egoeren % 33,5 klasean gertatzen dira. Lehen Hezkuntzan ere gertatzen den bezala, biktimaren ikasgela berekoak (% 62,2) diren mutilek egiten dituzte (% 39,2).
Biktimek, hala Lehen Hezkuntzan, nola DBHn, gehiago jotzen dute familiara eta lagunetara gertatzen zaienaz hitz egiteko, ikastetxeko profesionaletara baino. Lehen Hezkuntzako % 26,6k eta DBHko % 22,1ek, batzuetan, ez diote inori kontatzen, eta Lehen Hezkuntzako ikasleen % 4,4k, berriz, inoiz ez du hitz egiten inorekin, ezta DBHko ikasleen % 6,3k ere.

Maltrato entre iguales 2016 - EuskadiÍndice general de maltrato

Expresa el porcentaje de alumnado que “a menudo” o “siempre” ha sufrido al menos una de las conductas de maltrato de cualquier tipo.
En Educación Primaria el maltrato se ejerce sobre todo en el patio (37,3%), lo llevan a cabo unos chicos (38,4%) que son de la misma clase en la que está la víctima (52,3%).
En Educación Secundaria Obligatoria el 33,5% de las situaciones de maltrato se dan en la clase.
La mayoría del alumnado considera que no se excluye a los compañeros y compañeras por razones de género o de orientación sexual.El perfil del alumnado que dice sufrir maltrato por parte de sus iguales en Educación Primaria y en ESO es el de un chico, extranjero, que está, al menos, en un nivel académico inferior al que le corresponde por su edad y que el nivel de estudios máximo de su padre o de su madre es el de estudios básicos sin terminar o finalizados. 
El 34,6% de los centros de Educación Primaria y el 19,6% de los centros de ESO están por debajo de los índices de bullying de 2013 y 2015; por contra, el 24,9% de los centros de Educación Primaria y el 14,2% de los centros de ESO se ubican por encima de dicho índice en ambos años. Estos datos requieren una revisión profunda de las medidas y programas que se vienen desarrollando en los centros y muy especialmente en aquellos centros que se han mantenido por encima de la media tanto en 2013 como en 2015.


RESUMEN
El índice general de maltrato 2016 se elabora a partir de las 18 conductas de maltrato en 4º, 5º y 6º curso de Educación Primaria y 19 conductas de maltrato en 1º, 2º, 3º y 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria y se toman en consideración aquellas que se producen de manera reiterada “A menudo” o “siempre” desde que empezó el curso.
En esta edición 2016 el Índice General de Maltrato en Educación Primaria es del 22,7% y en ESO es del 19,2%. La evolución muestra un ligero incremento.
Los chicos son víctimas de maltrato en mayor porcentaje que las chicas y esto ocurre en todos los cursos analizados y todos los años.
El tipo de maltrato con mayor porcentaje de víctimas, en ambas etapas, es el maltrato verbal (16,2% en Educación Primaria y 13,4% en ESO). con valores que duplican el porcentaje del segundo tipo de maltrato que es el de exclusión social en Educación Primaria (8,3%) y el de agresión a las pertenencias (5,7%) en ESO.
En Educación Primaria el maltrato se ejerce sobre todo en el patio (37,3%), lo llevan a cabo unos chicos (38,4%) que son de la misma clase en la que está la víctima (52,3%). En Educación Secundaria Obligatoria el 33,5% de las situaciones de maltrato se dan en clase, las llevan a cabo unos chicos (39,2%) que también son de la misma clase (62,2%) que la víctima.
Las víctimas, tanto de Educación Primaria como de ESO, recurren más a la familia y a los amigos que a los profesionales del centro para hablar de lo que les pasa. Un 26,6% de Educación Primaria y un 22,1% de ESO en ocasiones no se lo cuenta a nadie y nunca lo hablan con nadie un 4,4% del alumnado de Educación Primaria y un 6,3% del alumnado de ESO.14 jun. 2017

Risky Business - OCDE Education Globalization

Education can prepare the future workforce with the skills required to address emerging risks.

Education can be a catalyst for changing knowledge, attitude and behaviour.

Education can reduce the impact of risk and crises.

Education can protect and prevent young people from engaging in risky behaviour. 

We can't entirely prevent the next outbreak of a communicable disease, a cyber-attack or another bank crashing. But we can continue to equip our citizens with the tools they need to protect themselves, and we can continue to support innovative solutions to minimise these risks. Any challenge is also an opportunity. The biggest contribution education can make it is to help develop the capacity and skills to build a safer future for all.
PISA 2015 Competencia Financiera: resultados y niveles de rendimiento
22% of students do not have basic financial skills across OECD countries

By 2040, most of Australia, Chile, Italy, Greece, Mexico, Spain, Turkey, and the USA will have a high to extremely high chance of severe water stress (World Resources Institute, 2015).

OECD PISA financial literacy assessment of students
8 jun. 2017

Haur Hezkuntzako Lehen Zikloa Euskadin. Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeak 2016.


Haur Hezkuntzako Lehen Zikloa Euskadin. Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeak 2016.

Ikerlan honen helburu nagusia Haurreskolak Partzuergoaren ikastetxeetako egoera ezagutzea da eta, baita ere, familiek ikastetxe horietan egiten den lana nola baloratzen duten ezagutzea. 2012ko ekainean Haurreskolak Partzuergoaren eta Irakas-sistema Ebaluatzeko eta Ikertzeko Erakundearen (ISEI-IVEI) arteko lankidetza hitzartu zen. Hasteko familientzako galdera-sorta definitu zen, Haurreskolak Partzuergoaren ikastetxeetako errealitatea ongi ezagutzeko eta ebaluazio irizpideak finkatzeko.Helburuak
- 0-3 arteko plaza kopurua igotzea batez ere hiri eta herri handietan.
 - Ordainketa kuoten murrizketa, tarifa sozialak eta zerbitzua dohainik izatea.
- Diru laguntzak banatzeko sistemaren berrantolaketa, laguntza gehien behar dutenei erraztea.
- Maila sozioekonomiko baxua duten familien artean eskolaratze goiztiarren garrantzia aipatzea.
- Plazak banatzerako orduan dauden irizpideak ikusi eta sistema ekitatibo bat bultzatzea.

Familien ezaugarriak: Euskara

Etxeko hizkuntzari dagokionez, inkesta bete duten pertsonen % 55ek erantzun du haurrekin beti edo ia beti euskaraz hitz egiten dutela. % 41,9k erantzun du haurrekin beti edo ia beti gaztelaniaz hitz egiten dutela.

Bikotekidearekin erabiltzen duten hizkuntzari dagokionez, gaztelaniaren presentzia oso altua da (% 72); gaztelania etxeko hizkuntza bezala (afariak, jolasak, telebista...) % 60,3k erabiltzen dute. Aurreko ataletan bezala, hemen ere 2013ko, 2014ko eta 2016ko txostenetan oso antzeko ehunekoak lortzen dira.

Ondorioak:

Ikerlan honetako 2013, 2014 eta 2016ko edizioetan bildutako datuak eta balorazioak alderatuz, egonkortasun handia ikus daiteke, bai datuetan, baita familiek Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeetan eskainitako zerbitzuari buruz eman dituzten balorazio eta iritzietan ere.

Ikerlanean parte hartu duten familien % 98,5ek Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeetan egindako lanaren balorazio orokor ona edo oso ona egin dute; ikerlanaren hiru edizioetako baloraziorik onena eta positiboena izan da berau.

Oro har, Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeetan garatutako hezkuntza-ikuspegiek oso iritzi ona izan dute familien artean, eta bereziki arreta pertsonalizatua, irakasjardunaren plangintzaren koherentzian eta guraso- hezitzaile komunikazio bideek. Hitz egiteko denboraren plangintzaren arloan bakarrik izan dira ehunekoak apur bat apalagoak.


El objetivo principal de este estudio es conocer la situación y valoración por parte de las familias del trabajo realizado en los centros del Consorcio Haurreskolak. En junio de 2012 se acordó la colaboración entre el Consorcio Haurreskolak y el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI-IVEI). Se comenzó por definir el cuestionario dirigido a familiares, con el objetivo de disponer de una imagen fija de la realidad en los centros de Haurreskolak y proporcionar criterios de evaluación.

6 jun. 2017

Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2016 - España


Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2016España 
• La distribución por sexo en el ámbito de la educación terciaria en España es similar a la de la mayoría de países de la OCDE. Aun así, las mujeres con educación terciaria ganan cerca de un 82 % de los ingresos de los hombres con nivel de educación similar, cifra que se sitúa por encima del 73 % de la media de la OCDE. 

• En la última década, el acceso en España a la educación terciaria se ha ampliado y la proporción de adultos con este nivel de estudios ha avanzado desde un 29 % en 2005 a un 35 % en 2015. • España prácticamente cuenta con una tasa de escolarización plena en los programas de educación infantil, y más de la mitad de los alumnos están matriculados en instituciones públicas. 

• En España, la mayor parte de la financiación pública para la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria proviene de los gobiernos regionales (un 80 % frente al 22 % de media en la OCDE), mientras que en la mayoría de los países de la OCDE la principal fuente de fondos públicos es el gobierno central, con una media del 56 %. 

• Los salarios reglamentarios de los profesores en España son superiores a la media de los países de la OCDE y la UE22* que se basan en las cualificaciones mínimas. Por ejemplo, el salario inicial de los profesores de primera etapa de educación secundaria es de 40.500 dólares estadounidenses1 frente a los 31.000 dólares estadounidenses como promedio de la OCDE.